آخرین خبر/ سروش صحت در ایسنتاگرامش نوشت:
غروب پنج شنبه ، اواخر اسفند سال هزار و سیصد و نود و هفت.
این سال هم رفت که رفت که رفت که رفت ... و سال جدید در راه است...


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی