آخرین خبر/ احسان کرمی در اینستاگرامش نوشت:
اى مرغ حق در سینه ات
با شور خود بیداد کن
آوازخوان شب شکن
بار دگر فریاد کن
«ظلم ظالم جور صیاد
آشیانم داده بر باد
اى خدا اى فلک اى طبیعت
شام تاریک ما را سحر کن»
آغاز سال دعایم سلامتى شما بود و هر روز این دعا با من استما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی