آخرین خبر/ فرهاد مجیدی با انتشار این عکس نوشت: "نود"، تنها برنامه ی عادل فردوسی پور نیست، برای همه ی ما، یک میراث اجتماعی است. نود در طی این سالها و در گذر زمان سعی کرد مسایل فوتبال را ببیند، برای دردهای ریز و درشت این ورزش راه حل بدهد و تا جایی که برایش ممکن بود رویه های غلط را اصلاح کرد.
برای گسترش عدالت در فوتبال فعالیت کرد ، استعدادهای جوان را معرفی شناساند، صدای همه ی جریان های فوتبال بود، گاه با مافیا و فساد در افتاد، از قلندری و ارعاب صاحب منصب ها هم نترسید، از قدرت پرسشگری کرد و قضاوت را به مردم سپرد.
ممکن است، جاهایی با او هم نظر باشیم یا نباشیم اما که وقت آن رسیده است که، چه مخالف و چه موافق "نود" و "فردوسی پور" باشیم، از فرهنگ نقد و نقادی ، تکثر و چند صدایی دفاع کنیم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی