آخرین خبر/ جواب علی ضیاء به پیامک رئیس جمهور را در این ویدئو ببینید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی