آخرین خبر/ مهدی سلوکی با انتشار این عکس نوشت:
عید ما هم اینطورى سپرى میشه😂
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ايران مهربان
سيل آگهی