آخرین خبر/ پریچهر قنبری با انتشار این عکس نوشت: گر به صد منزل فراق افتد میان ما و دوست همچنانش در میان جان شیرین منزلست. #سعدى. کاشان دوست داشتنى. زمستان ٩٧


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ايران مهربان
سيل آگهی