آخرین خبر/ وحشت نجمه جودکی از آوردن نام خواننده زن روی آنتن زنده تلویزیون.
ویدئو از موسیقی موجما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی