آخرین خبر/ مریم وطن پور با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
🌷🌷🌷
سرانجــام روزے
به حکمت همه اتفاقات
زندگیمان پی خواهیم برد.
پس
فعلابه سردرگمی ها، بخندیم
ازمیان اشکهــا
لبخند بزنیم
و
همواره
به خودمان یادآوری کنیم
پشت هر حادثه ای دلیلــے
نهفته است ....
#زندگیتون_پرانگیزه
#مریم_وطن_پور#مجری#بازیگر
#خاله_قاصدک
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی