آخرین خبر/ غزل شاکری در مراسم سیل مهربانی.
عکس از سمیرا اسدیان


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی