آخرین خبر/ کمند امیرسلیمانی با انتشار این عکس نوشت:

حرف هایی که میزنیم،،،، دست دارند!!!
دست های بلندی که گاهی،
گلویی را می فشارند
و نفس فرد را می گیرند !!! حرف هایی که میزنیم،،،پا دارند !!!
پاهای بزرگی که گاهی،
جایشان را روی دلی می گذارند
و برای همیشه می مانند !!! حرف هایی که میزنیم ،،، چشم دارند !!! چشم های سیاهی که،
گاهی به چشم های دیگران نگاه میکنند،
و آنها را در شرمی بیکران فرو میبرند !!! پس
مراقب حرفهایی که میزنیم باشیم
زیرا سنجیده سخن گفتن
از سکوت هم دشوار تر است !
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

دور و نزديک با ديجيليت
ديجيليت آگهی