آخرین خبر/ سام درخشانی با انتشار این عکس نوشت:
خاطره بازی
عکس مربوط به اخرین سفرم به استانبول زیباما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید