آخرین خبر/ فریبا کوثری با انتشار این عکس نوشت: چقدر خوب که بهار شد!
آدم دلش می خواهد در حصارِ دستانِ شفابخشِ آفتاب، رها شود، چشمانش را ببندد و همه را، بدون توقع، دوست داشته باشد.
آدم دلش می خواهد عاشق باشد و شعرهایِ عاشقانه بخواند
و سفر کند
و حرف بزند
و بخندد و همینطور بی دلیل و بی بهانه، حالِ دلش خوب باشد!
اصلا آدم هوس می کند بیشتر از همیشه مراقبِ خودش باشد...
بهار که می شود ؛ جهان، به طرزِ مشکوکی زیباست!
حتی خورشید هم جورِ دیگری می تابد
جوری که انگار ؛ خبرهایِ خوبی در راه است...

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید