آخرین خبر/ مهدی ماهانی با انتشار این عکس نوشت: اگر بر این باوری که سنگ برایت معجزه میکند، معجزه رخ خواهد داد!
اگر بر این باوری که آسمان برایت معجزه میکند، معجزه رخ خواهد داد!
اما آگاه باش
نه سنگ از خود قدرت دارد،
نه آسمان!
آنچه که نیرو دارد، باور توست!
ایمان و یقین راسخ توست!
اگر سنگ قدرتی داشت، فکری به حال خود میکرد!
بیرون ز تو نیست، آنچه در عالم هست
از خود بطلب هر آنچه خواهی، که تویی
معجزه زندگی خودت باش..


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید