آخرین خبر/ هومن سیدی در اینستاگرامش نوشت:
آنقدری که آدمهای متظاهر به فرهیختگی حال آدم رو بد میکنند آدمهای سطحی نمیکنند.
عکس:حانیه زاهدما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید