آخرین خبر/ محسن میری با انتشار این عکس نوشت:
زندگی زیباست
زشتیهای آن تقصیر ماست
در مسیرش هر چه نازیباست
آن تدبیر ماست
زندگی آب روانیست
روان می گذرد
آنچه تقدیر من و توست
همان می گذرد
-
عاشقی را شرط اول
ناله و فریاد نیست
تا کسی از جان شیرین نگذرد
فرهاد نیست
عاشقی مقدور هر عیاش نیست
غم کشیدن صفت نقاش نیست
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید