آخرین خبر/ شرکت کننده عصر جدید تا یک قدمی مرگ رفت.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید