مهر/ وضعیت سالن های سینما در کشور تا پایان سال ۹۷ بررسی و منتشر شد.
محمود اربابی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی در مقدمه گزارش «وضعیت سالن های سینما در کشور تا پایان سال ۹۷» آورده است:
«یکی از نیازهای مهم سینمای ایران، ارائه آمارهای دقیق و به روز و استفاده از این آمار در ایجاد تغییرات و سیاستگذاری ها و متعاقب آن، نتایج به وجود آمده از تغییرات و سیاستگذاری ها در بروز آمار جدید است.
این سیکل به طور مداوم در حال انجام بوده است و به طور دائم اثرات خود را بر یکدیگر می گذارند. تسلط بر این تغییرات آماری و تحلیل های متعاقب آن می تواند مهمترین نقطه قوت هر سازمانی باشد.
معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی حسب وظایف محوله، جمع آوری آمار دقیق و متعاقب آن تدوین و تحلیل گزارش های سینمایی را در دستور کار دارد. هدف از این گزارش ها فراهم آوری آورده ای علمی و کارشناسی برای مدیران و سیاستگذاران سینمای ایران و آگاهی بخشی و توسعه دانش سینماگران و فعالان این عرصه است.
گزارش پیش رو به وضعیت سالن های سینما در کشور در سال ۱۳۹۷ اختصاص دارد. در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ گزارشاتی با هدف آشنایی با وضعیت مکان های نمایش آثار سینمایی، پراکندگی در سطح کشور و وضعیت مالکیت آنها، تولید و منتشر شده بود. در این گزارش، به عنوان نسخه روزآمد گزارش قبلی، آخرین تغییرات در ساخت و توسعه مکان های نمایش فیلم در کشور، با همان چارچوب ارائه خواهد شد.
امیدواریم این گزارش نیز بتواند نظر خوانندگان محترم را جلب کند و دریچه ای باشد برای انجام پژوهش های مختلف در این زمینه در سینمای ایران.»

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید