آخرین خبر/ شنتیا، پسر علی علیپور با انتشار این عکس نوشت: هواخواه توام جانا.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید