آخرین خبر/ سیروس گرجستانی در کنار همسر و عروسش.
عکس از کامپک

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید