آخرین خبر/ علی مسعودی در ایسنتاگرامش این عکس را منتشر کرد و نوشت:
خوب نیست همه پیر شدن ما نشیم


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

بلد
بلد آگهی