آخرین خبر/ همایون غنی زاده با انتشار این عکس نوشت:
این آن چیزی که فکر می کنید نیست.
این گریم مگ! پیرزن هاف هافوی ملکه زیبایی لی نین است.

.
.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید