آخرین خبر/ سعید معروف با انتشار این عکس نوشت:
والیبال ساحلى با دوستاى قدیمىما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید