آخرین خبر/ فریبا کوثری با انتشار این عکس نوشت: جمعه؛
گاهی شبیهِ دفترچه ی خاطراتی ست که هر بار ، گوشه ای لم می دهی و ورقش می زنی.
و چه می چسبد مرورِ خاطراتِ کودکی و آخرِ هفته هایی که در سهل انگاریِ کودکانه گذشت!
کودکی هایی که در هوایِ نابِ خانه ی پدری سپری شد،
و شیطنت هایی که در دلِ کوچه هایِ خاکی و پر از خاطره، جا ماند.
جمعه دلگیر نیست!
باید به روزهایِ خوبِ رسیده و نرسیده فکر کرد 
باید خاطراتِ شیرینِ گذشته را ورق زد.
باید ساده گرفت،
باید بی خیال بود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید