آخرین خبر/ سام درخشانی و دخترش برکه.
عکس از کامپکما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید