آخرین خبر/ افسانه بایگان با انتشار این عکس نوشت:
این #زاویه #نگاه ماست که #جهانمان را میسازد.به پشت سر برنگرد به#روشنایی#اعتماد کن #ادامه #راه #روشن میشود

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید