آخرین خبر/ مرمی امیرجلالی با انتشار این عکس نوشت:
وقتی ادم مقابلت " ادم" نیست ...
خاموش کن فانوس وابستگی‌ات را....
گاهی چه اصراربیهوده ایست ....
اثبات‌دوست‌داشتنمان به ادم ها،
معرفتهای‌بی‌جایمان.... مهربانی
کردن های الکییمان.....
بهادادن های بیش ازحدمان.....
تلاش های بی موردبرای حفظ
رابطه هایمان! وقتی برای ادم های
امروزی خوبی وبدی یکسان است!
بیش ازحد" حوا" بودن تاوان سنگینی دارد..... روزگارعجیبی است عزیزان 🍃ج
# مریم_امیرجلالی#مهربانی#اطمینان
# دوستی# معرفت
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید