آخرین خبر/ سوسن صفاوردى نوشت: در باب قتل میترا استاد
مطالب و روایت نقل شده از اورا
دنبال کردم،
این که او چه کسی بوده است، نمی دانم،
اما با مرگ او باز هم ثابت شد،در جامعه ای که فرهنگ مرد سالاری در لایه لایه های طبقات آن نهادینه شده است، زن همیشه مقصر است، فرقی نمیکند با چه تفکر و گرایش سیاسی یا مذهبی و دینی باشد ،همین که زن است، خودش دلیل کافی برای قصور و تقصیر او در هر اتفاقى است .
اگر همسرش چشم چرانی کند ، او مقصر است ، و زنی که چشم اورا بسوی خود جلب کرده است!
زندگی زمین بخورد ، مرد هوسرانى کند،
بکشدش... ،و خلاصه برای همه چیز و در رابطه با همه کس او مقصر است و مهدورالدم!!!!
شاید برای همین باور در زنان بود که در گذشته ،برخی از مبلغان دین ،خواندن سوره یوسف برای زنان را منع می‌کردند!
استدلال مردانه آنان :بدآموزی برای زنان(کلام وحی و بد اموزی!!!!!)
دنیای مردانه این آموزه قرآنی در سوره یوسف را هم تحریف کرد:
« حتی آنجا که عرضه و اغوا وجود دارد ،مرد موظف به خویشتنداری است و توجیهی برای لغزش ندارد !!!.»


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید