آخرین خبر/ شهره پیرانی همسر شهید رضایی نژاد با انتشار این عکس نوشت:
. چند صبح آیم و از خاک درت شام روم

از سر کوی تو خودکام به ناکام روم

#وحشی_بافقی

وقتی عکس جدید نداریم، مجبوریم عکس با عکس ها رو به نمایش بگذاریم!

پ. ن: عکس برای اولین روزهای پس از شهادت داریوش است. به اندازه همان روزها جانم را آتش میزند.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید