آخرین خبر/ مارال فرجاد با انتشا راین عکس نوشت:
.سام عزیز تولدت مبارک....... ٫ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید