آخرین خبر/ شیوا طاهری با انتشار این عکس نوشت:
آن بخت کو که در دمِ آخِر چو جامِ مِی
لب بر لبش گذارم و قالب تهی کنم ؟

#طالب_آملی 🌿

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید