آخرین خبر/ روشنک عجمیان با انتشار این عکس نوشت:
دل که تنگ است کجا باید رفت؟
به در و دشت و دمن؟
یا به باغ و گل و گلزار و چمن؟
یا به یک خلوت و تنهایی امن
دل که تنگ است کجا باید رفت؟
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

بلد
بلد آگهی