آخرین خبر/ سید احمد خمینى با انتشار این عکس نوشت: ما را سر بودن جهان نیست
ما را سر یار مهربان است...
سایه ات از سرمان کم نشود
حضرت یار!
میلادت بر ما مبارک بادما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید