آخرین خبر/ ویشکا آسایش با انتشار این عکس نوشت:
یک روز آفتابى در دریاچه فشافویه یهو زد به سرم اسکى روى آب یاد بگیرم 😬#فشافویهما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید