k ٩.٩
١١

آخرین خبر/ علی اوجی برای اولین بار در آنتن زنده داستان زندگی سختش را تعریف کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید