آخرین خبر/ علی ضیاء با انتشار این عکس نوشت: سکوت میکنم و عشق در دلم جاریست
که این نجیب ترین نوع خویشتن داریست
زمان میگذرد و من غریب به جهان می اندیشم
جهانی که هیچ جز عشق ندارد
و عشق تنها گم شده ی جهان است اکنون
لب هایم را گاه میدوزم و گاه پر از فریادم
این حق ما نیست
میانه ی جنگ و فقر و خون متولد شویم
و عشق گمشده ی جهانمان باشد
من خسته از این تنها بار زیستن
که سیاست جهان را گرفته
و عشق هیچ جایگاهی در جهان ندارد
بیا زندگی را بدزدیم و انگاه
میان دو دیدار قسمت کنیم
من خسته از فقر و جنگ و سیاست
کاش جهان را به عشق برگردانی
هزار و یک سال و بیست و دو سال


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید