آخرین خبر/ مژده لواسانی با انتشار این عکس نوشت: دلم دف است...نیستانا!
نگاه صوفیِ ناخوانا
جهان پریشی مولانا
دهان پریشی مولانا
تو خانقاه منی، بامن
بچرخ و یاحق و یاهو کن...#حسین_صفا
تکمله:
باید صدها سال پیش به دنیا میامدم...چقدر دیر به این دنیا آمدم،دنیایی که مولانا و شمس ندارد چه بی شور و عشق است!

ديجيليت
ديجيليت آگهی