آخرین خبر/ مصطفی کیایی با انتشار این عکس نوشت: بیمار خنده های تو ام بیشتر بخند
خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی