آخرین خبر/ رضا گلزار با انتشار این عکس نوشت:
ادمی که جنگیدن بلد نیست ، به بدبختیاش میگه قسمت.🤞🏽
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

فناورد
فناورد آگهی