آخرین خبر/ گلاره عباسی با انتشار این عکس نوشت:
ضبظ برنامه "سوینا گپ " با خانم صدیقه کیانفر بی نظیر . گفتگو با خانم کیانفر پنجشنبه در رادیو سوینا حوالی ساعت شش .
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی