آخرین خبر/ نیما کرمی با انتشار این عکس نوشت:
زیر سایه و پرچم آقا امام حسین(ع) باشید انشاالله .
#محمدکیامهر #نیماکرمیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی