آخرین خبر/ پندار اکبری با انتشار این عکس نوشت:
جز راست نباید گفت،
هر راست نشاید گفت!
#گلستان_سعدی
#پندار_اکبریما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید