آخرین خبر/ کتایون ریاحی که مدتی است صفحه اش را با جملات ادبی و بعضا انگیزشی به روز می کند در این پوستش نوشت:«اگر موفق شوم
در مقابل خوب بودن
درخواستی جز خوبی نداشته باشم
نیک اندیشی را درک می کنم
و اگر هیچ درخواستی نداشته باشم
خود نیک می شوم
جهان نیکان را می طلبد»

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید