آخرین خبر/ سلفی امیر نوری به همراه امیر جعفری در ترکیه.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید