آخرین خبر/ نیلوفر شهیدی با انتشار این عکس نوشت:
با جمع هنرمندان در فرودگاه نجف
جای همگی تون خالی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

قسطي کلاب
قسطي کلاب محتوای حمایتی