آخرین خبر/ سوسن صفاوردى در ادامه سکوت به ماجرای جدایی عروسش درباره ورود بانوان به ورزشگاه نظر داد.
وی نوشت: حضور زنان در ورزشگاه از نگاهى دیگر: در هیاهوى مخالفان و موافقان ورود زنان به استادیوم هاى ورزشى ،در درجه اول باید از برنامه ریزان امور فرهنگى واقعا تشکر کرد ،که قادرند از کاه ،کوه بسازند و ما را بطور مستمر روبروى هم قرار دهند، تا انجا که موضوعات را جهانى کنند وزمینه دخالت دیگران را فراهم کنند و بعد هم دوباره خودشان فریاد بزنند که به دیگران چه و دوباره از سیاست هاى پشت پرده مستکبرین براى بى تدبیرى خودشان توجیهات بتراشند!
دوم انکه شاید در هیچ جاى دنیا شعارخانواده محورى همانند ایران بلند نباشد و همزمان اینهمه جدایى خانواده در مکانهایى که اتفاقا حضورهاى خانوادگى مى تواند زمینه ساز فرهنگ و ادبیات محترمانه و معقول ترى باشد.
کمى شجاعت در اقرار به نگرش هاى افراطى و بعضا تفریطى که به تبع ان سیاست گذاریها و اقدامات نیز شکل میگیرد، مى توانست و مى تواند مصونیت بیشترى در امر فرهنگ را رقم زند .
غفلت از اموزه و تاکید امیر مو منان بر اینکه خیر امور در رعایت تعادل است ، سالهاست هزینه هاى سنگینى بر ما تحمیل کرده است و راه نجات فقط فهم وعمل به این اموزها ست ،حداقل براى سیاست گذاران نظامى که مدعى پیروى از او هستند!
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

قسطي کلاب
قسطي کلاب محتوای حمایتی