آخرین خبر/ نرگس محمدی با انتشار این عکس نوشت:
لذت اینکه دوستتو یهویى ببینى یه چیز دیگه ستما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید