آخرین خبر/ نفیسه روشن با انتشار این عکس نوشت: جان ماکسول میگوید "به خاطر بسپار"...
زندگی بدون چالش؛ مزرعه بدون حاصل است.
تنها موجودی که با نشستن به موفقیت می رسد؛ مرغ است.
زندگی ما با " تولد" شروع نمی شود؛
با "تحول" آغاز میشود.
لازم نیست "بزرگ " باشی تا "شروع کنی"،
شروع کن تا بزرگ شوی... باد با چراغ خاموش کاری ندارد.
اگر در سختی هستی بدان که روشنی.