آخرین خبر/ سید مجید حسینی در حمایت از مسعود پزشکیان نوشت: پزشک هم، فقط پزشک های پولپرست که زیر میزی می گیرند و مالیات نمیدهند، نیستند؛ پزشک خیابانی، پزشکی که طرف جامعه بایستد و علیه منافع صنفی خودش حرف بزند هم داریم؛
این دکتر پزشکیان ایستاده است، مردانه می گوید: به پزشک متخصص پول مفت میدهید، و ارزشش به گفتنش نیست، ارزشش به این است، که خودش پزشک متخصص است، ووقتی می گوید، کل پزشکان سرمایه دار را، دهان می بندد؛ وقتی مجیدحسینی می گوید: پرکیس مفت میدهند، پزشکان می گویند: حسودی اش می شود! حالا که پزشکیان فوق تخصص می گوید ؛ چه حرفی دارید؟ حسودی اش به خودش می شود؟ نه! میفهمد، با جامعه هم سرنوشت نباشد، جامعه علیه اوست؛ کاش، همه برنده ها در جامعه، فکر ساختن جامعه برنده بودند نه فقط وضع خود ؛ ممنونم آقای پزشکیان! تو ادامه دکتر قریب هستی لحظه ای که برای عدالت حرف می زنی ، نه انها که پرکیس های نجومی می گیرند از مرض مردم .#پزشک_خیابانی
پی نوشت: کاش اقای پزشکیان از همان قدرتی که در مجلس دارد ، علیه این ناعدالتی اقدامی کند

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ببينو
ببينو آگهی