آخرین خبر/ ارژنگ امیرفضلی با انتشار این عکس نوشت: عکس اول من و بردیا در ٩ سالگی
عکس دوم- من و بردیا در ٤٩ سالگی
ما دبستان همکلاس بودیم و اون شاگرد زرنگ و من شاگرد تنبل 
اون الان دکتره من بازیگر -
بعد از ٤٠ سال همدیگر را دیدیم -
هر روز صبح میرفتیم مدرسه جهان علم و هنر