آخرین خبر/ پریچهر قنبری با انتشار این عکس نوشت: کیستی که من جز او نمی بینم و نمی یابم؟!! .
دریای پشت کدام پنجره ای؟
که این گونه شایدهایم را گرفته ای
زندگی را دوباره جاری نموده ای
پر شور زیبا و روان
دنیای با تو بودن در اوج همیشه هایم
جان می گیرد
و هر لحظه تعبیری می گردد از
فردایی بی پایان
در تبلور طلوع ماهتاب
باعبور ازتاریکی های سپری شده... .
کیستی
ای مهربان ترین؟ 
#احمد_شاملو.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید